Select Page

Proiect “STRICT Antreprenor” POCU/717/5/1/144491

În perioada 14 iunie 2021- 13 iunie 2022 THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “STRICT Antreprenor” POCU/717/5/1/144491

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Urmărește-ne și pe Facebook !

EVENIMENTE

6 Septembrie

Persoanele cu domiciul/reședința în municipiul Lugoj si ZUM 1 – Măguri sunt invitate la Caminul Cultural din Măguri.

7 Septembrie

Persoanele cu domiciul/reședința în municipiul Lugoj si ZUM 2 – Herendești-Bocșei.

5 OCtombrie

Persoanele cu domiciul/reședința în municipiul Lugoj si ZUM 3 – Caștela Balta Lată.

Activități 

A1. Organizarea și derularea programului de formare antreprenorială

A1.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

A1.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare

A1.3. Derularea programului de formare profesională

A2. Implementarea schemei de antreprenoriat

A2.1. Furnizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

A2.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri

A2.3. Monitorizarea funcționării afacerilor înființate

Rezultate

Organizarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile: online, presă locală și 3 evenimente de informare;

Crearea și diseminarea a 60 de seturi de materiale informative cu privire la formarea antreprenorială;

60 de persoane identificate și recrutate, participante la programul de formare, din care minimum 45 de persoane certificate și minimum 45 de planuri de afaceri realizate;

Program de formare în ”Competențe antreprenoriale” organizat;

15 planuri de afaceri selectate la finanțare nerambursabilă în urma unui concurs de planuri de afaceri;

Servicii acordate celor 15 persoane selectate în vederea implementării planurilor de afaceri sub forma de servicii juridice / de consiliere / consultanță/mentorat;

3 Ateliere de lucru (workshop);

15 contracte de subvenție încheiate cu beneficiarii de ajutor de minimis pentru înființarea start-up urilor;

15 întreprinderi înființate;

1 studiu privind antreprenoriatul la nivelul teritoriului SDL realizat.

Grupul țintă

Grupul țintă vizat de proiect este format din 60 de persoane fizice, cu domiciului/resedința pe teritoriul SDL, definite astfel:

Șomeri

Persoane inactive

Persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă

Grafic de realizare

Pasul 1

Informare

Pasul 2

Selecție și recrutare GT

Pasul 3

Formare

Pasul 4

Consiliere

Pasul 5

Înfințare și demarare intreprinderi

Pasul 6

Monitorizare intreprinderi

RECRUTAREA

Numai persoanele cu domiciliul sau reședința pe teritoriul GAL STRICT Lugoj vor depune dosare de candidatură la grupul țintă la GAL sau le pot înmâna Experților GT în cadrul întâlnirilor organizate.

SELECTAREA

Pe baza documentelor depuse, vom selecta 60 de persoane la activitatea de formare antreprenorială, în ordinea înscrierii, după criteriile:

Metodologia de recrutare a grupui țintă

Documente necesare pentru înscriere

Document Descarca
1 Formular înregistrare grup țintă
2 Declaratie privind apartenenta la grupul tinta
3 Act de indentitate (valabil) – de unde să reiasă faptul că domiciliul/ reședința se află în regiunea SDL GAL STRICT Lugoj
4 Certificat de casatorie (dupa caz)
5 Certificat de naștere
6 Adeverință de studii / ultimul act de studiu
7 Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
8 Angajament privind participarea la cursurile de formare
9 Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal

Documente concurs planuri de afaceri

Document Descarcă
1 Anexa 1 - Declarație ajutor de stat
2 Anexa 2 - Model plan de afaceri
3 Metodologie selecție plan de afaceri
Pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului nostru, consultați metodologia de recrutare de pe site. Persoanele eligibile sunt invitate să descarce  formularele, să le completeze și să le semneze și, împreună cu celelelate documente personale solicitate, să le trimită la adresa de email recrutare@thinkgroup.ro. Un expert al proiectului nostru vă va răspunde în cel mai scurt timp.
Mult succes!
Despre proiect

Titlul proiectului STRICT Antreprenor

Cod proiect: POCU/717/5/1/144491
Axa Prioritară: 5.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectiv specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementare de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul STRICT Antreprenor, prin obiectivul său general își propune promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor și deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 60 de persoane fizice din teritoriul SDL GAL STRICT Lugoj, facilitând inițierea de noi afaceri, antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Beneficiar: SC THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL
Data de începere proiect: 14 iunie 2021
Perioada implementare: 14 iunie 2021- 13 iunie 2022
Valoarea totală a proiectului: 1.276.524,29 lei, sursele de finanțare fiind următoarele: 1.191.250,81 lei – FSE, 62.697,29 lei – buget național și 22.576,19 lei – contribuție beneficiar.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1: Creșterea ocupării persoanelor marginalizate și a persoanelor de etnie romă din cadrul celor 3 ZUM-uri identificate prin SDL.

Obiectiv specific 2
: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, ale persoanelor adulte șomere sau inactive, tinerilor care au părăsit instituțiile de tip rezidențial, adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție socială, părinți, tutori, îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor, persoane de etnie romă din cadrul celor 3 ZUM-uri identificate prin SDL.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Mai multe informaţii despre proiect se pot obţine de la:
Beneficiar: SC THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL
Telefon: 0747037307
E-mail: alex@thinkgroup.ro
Manager proiect: Alexandru Anghel